Menu
  • Del

VEDTÆGTER FOR REKLAMATIONSNÆVNET

§ 1.
Stk. 1.
Camping Branchens Reklamationsnævn består af 4 medlemmer samt en suppleant for hver af disse, hvoraf DCU og FDM hver udpeger 1 person med 1 stemme samt 2 suppleanter for disse. Camping Branchen udpeger 2 medlemmer med hver 1 stemme og 2 suppleanter.
I nævnets møder deltager ligeledes en uvildig advokat. Denne udfærdiger i overensstemmelse med nævnets beslutning udkast til afgørelser, der herefter tilsendes nævnets medlemmer til godkendelse.

Stk. 2.
Formanden for Reklamationsnævnet skal være medlem af Camping Branchen.

Stk. 3.
Medlemmerne udpeges for 3 år ad gangen.

Stk. 4.
Reklamationsnævnets afgørelser træffes ved almindeligt flertal.

Stk. 5.
Reklamationsnævnet er funktionsdygtigt, når mindst 3 medlemmer deltager i sagens behandling.

Stk. 6.
I tilfælde af stemmelighed udmelder nævnet en opmand.

Reklamationsnævnets kompetence
§ 2.
Stk. 1.
Reklamationsnævnet behandler klager fra forbrugere vedrørende mangler ved autocampere, campingvogne, teltvogne og fortelte, som er købt af medlemmer af Camping Branchen. 
Stk.2.
Nævnet behandler kun klager, hvor vederlaget udgør mere end kr. 100.000,00.

§ 3.
Stk. 1.
Reklamationsnævnets behandling af en klagesag hindrer ikke parterne i at anlægge sag ved de almindelige domstole.

Stk.2.
Hvis en sag under sagens behandling i Reklamationsnævnet indbringes for domstolene, så bortfalder sagen for Reklamationsnævnet, og gebyret tilbagebetales.

Betingelser
§ 4.
Stk. 1.
Betingelser for, at nævnet kan behandle, en klagesag er:

Nr. 1. Forbrugeren skal have reklameret indenfor den toårige reklamationsfrist
i købeloven.
Nr. 2. Forbrugeren skal dokumentere, at denne forinden skriftligt forgæves har forsøgt at have henvendt sig til sælgeren eller dennes repræsentant for at have søgt en ordning med sælgeren.
Nr. 3. Forbrugeren skal indgive en klage senest 3 måneder efter at denne har søgt om en ordning med sælgeren. Reklamationsnævnet kan imidlertid dispensere herfor, såfremt særlige forhold gør sig gældende.
Nr. 4. Forbrugeren skal have betalt for autocamperen, campingvognen, teltvognen eller forteltet.
Nr. 5. Forbrugeren forud til Reklamationsnævnet indbetaler et gebyr på
kr. 600, som tilbagebetales hvis klagen afvises, jf. § 6, stk. 1. frafaldes eller hvis klageren får helt eller delvist medhold.
Nr. 6. Tvistigheden ikke er indbragt for, afgjort af eller forligt ved en domstol.
Nr. 7. Tvistigheden ikke samtidigt debatteres i pressen, på internettet eller andre offentlige steder.

Sagsbehandlingen i Reklamationsnævnet

§ 5.
Stk. 1.
Klagen med eventuelle bilag skal indgives skriftligt til Camping Branchens sekretariat, som stiller sekretariat til rådighed for Reklamationsnævnet.

Stk.2.
Der skal benyttes en særlig blanket, som kan fås ved henvendelse til Camping Branchens sekretariat.

Stk. 3.
Reklamationsnævnet tilsender indklagede en genpart af materialet til udtalelse. Indklagede skal herefter inden 1 måned fremsende sine kommentarer til Reklamationsnævnet. I modsat tilfælde behandles klagen alene på grundlag af klagerens oplysninger.

§ 6.
Stk. 1.
Reklamationsnævnet kan afvise sager, som på grund af deres principielle juridiske karakter, utilstrækkeligt afgørelsesgrundlag eller at sagen af andre grunde findes uegnet til behandling.

Stk. 2.
Såfremt sagen henvises til domstolsbehandling eller såfremt sagen afvises, tilbagebetales gebyret til klageren.

§ 7.
Stk. 1.
Når klager og indklagede har haft mulighed for at kommentere hinandens bemærkninger, kommer sagen for Reklamationsnævnet.

Stk. 2.
Ved behandlingen af en klage kan nævnet til enhver tid bestemme, at genstande skal til syn og skøn. 

Stk. 3.
Klageren og indklagede skal underrettes om tid og sted for undersøgelsen og skal - såfremt de ønsker det - have lejlighed til at overvære denne.

§ 8.
Stk. 1.
Nævnet kan pålægge en af parterne at stille depositum for omkostninger ved undersøgelser.

Stk. 2.
Såfremt nævnet har pålagt klageren at stille depositum, og dette pålæg ikke efterkommes, kan klagen afvises.

§ 9.
Stk. 1.
Reklamationsnævnet, der forlods udreder omkostningerne til syn og skøn, tager ved sin kendelse stilling til, hvem der endeligt skal afholde disse omkostninger, samt til hvorvidt og med hvilket beløb, det af klageren erlagte gebyr skal refunderes ham af indklagede, samt endelig til i hvilket omfang de stillede deposita skal tilbagebetales deponenten eller inddrages til dækning af sagens omkostninger.

§ 10.
Stk. 1.
Klageren kan altid skriftligt tilbagekalde sin klage, og nævnet afgør i så tilfælde, hvorvidt det stillede depositum til syn og skøn skal tilbagebetales.

§ 11.
Stk. 1.
Hvis klageren helt eller delvis får medhold, kan nævnet træffe bestemmelser om, at indklagede skal betale et sagsbehandlingsgebyr til nævnet på indtil 15 % af sagens værdi. 

Offentliggørelse

§ 12.
Stk. 1.
Camping Branchens bestyrelse kan tillade, at afgørelser af principiel og særlig karakter kan offentliggøres.

Stk. 2.
Offentliggørelse sker i dette tilfælde i anonymiseret form.

Stk. 3.
Såfremt afgørelsen er indbragt for de civile domstole, kan offentliggørelse ikke ske, før endelig afgørelse foreligger.

Stk.4.
Klager og indklagede har en frist på 14 dage til at angive, hvorvidt de agter at indbringe sagen for de civile domstole. 

Sekretariatets opgaver

§ 14.
Stk. 1.
Sekretariatet skal besvare skriftlige, telefoniske eller personlige henvendelser til Reklamationsnævnet og forberede klagesagerne til Reklamationsnævnet.

Stk. 2.
Sekretariatet gennemgår klagen ved dens modtagelse. Sekretariatet påser, at der i forbindelse med klagens indbringelse indbetales et klagegebyr, og at forbrugeren forgæves har rettet henvendelse til sælgeren.

Stk. 3.
Efter modtagelsen af klagen, sender sekretariatet en kopi ud med anmodning om udtalelse til sælgeren.

Stk. 4.
Det er sekretariatets opgave at sørge for, at parterne får kendskab til oplysninger fra modparten, som må anses have betydning for sagens afgørelse.

Stk. 5.
Hvis Reklamationsnævnets sekretariat ikke inden 14 dage efter udsendelse af svar og gensvar, modtager besvarelse herpå, bliver sagen behandlet på grundlag af klagerens materiale, medmindre sekretariatet har forlænget fristen.

Stk. 6.
Er det utvivlsomt, at sagen ikke kan behandles af Reklamationsnævnet, giver sekretariatet klageren meddelelse herom og begrunder over for klageren denne afgørelse.

Stk. 7.
Medlemmerne af Reklamationsnævnet skal have samtlige oplysninger i klagesagen 7 dage forinden behandlingen i Reklamationsnævnet.

Stk. 8.
Klageren kan til enhver tid frafalde sin klage. Reklamationsnævnets behandling af klagen bortfalder endvidere, hvis forhandleren opfylder klagerens krav, eller der indgås forlig mellem parterne. 

Habilitet

§ 15.
Stk. 1.
Ingen må deltage i behandlingen af en sag, når:

Nr. 1. Pågældende har en personlig eller en økonomisk interesse i sagens udfald.

Nr. 2. Den pågældendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller sidelinje så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald.

Nr. 3. Der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække/så tvivl om den pågældendes fuldstændige upartiskhed.

Stk. 2.
Hvis et nævnsmedlem er omfattet af de i stk. 1. nævnte forhold, skal denne straks underrette Reklamationsnævnets formand herom.

Stk. 3.
Det er Reklamationsnævnets formand, som træffer beslutning om, hvorvidt pågældende nævnsmedlem som følge af inhabilitet ikke kan deltage i behandlingen af en sag. 

Reklamationsnævnets afgørelse

§ 16.
Stk. 1.
Reklamationsnævnets afgørelser er skriftlige, og de skal være ledsaget af en begrundelse.

Stk. 2.
Klager og indklagede skal have tilsendt afgørelsen inden 30 arbejdsdage dage efter afsigelsen.

Stk. 3.
Camping Branchens medlemmer er forpligtet til at efterleve kendelsen.

Regnskab og drift

§ 17.
Stk. 1.
Reklamationsnævnets regnskab indgår i det samlede regnskab for Camping Branchen.

Regnskabet revideres af Camping Branchens revisor, der reviderer Camping Branchens regnskab.

Stk. 2.
Såfremt de indkomne gebyrer er utilstrækkelige til dækning af de med Reklamationsnævnets virksomhed i øvrigt forbundne omkostninger, indestår Camping Branchen for det manglende beløb.  

Vedtægtsændringer

§ 18.
Stk. 1.
Camping Branchens bestyrelse kan ændre vedtægterne for Camping Branchens Reklamationsnævn. 

Udtræden af Reklamationsnævnet

§ 19.
Stk. 1.
En deltagende organisation kan udtræde af Reklamationsnævnet med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 

§ 20.
Stk. 1.
Disse vedtægter træder i kraft den 1. april 2017